X

מהו אובדן להלכה?

מהו אובדן להלכה

רכב שניזוק וגובה הנזק נאמד ב- 50% מערכו על פי מחירון המשומשות, ומסיבות כלכליות מעדיפה חברת הביטוח שלא לתקן את הרכב ובמקרה כזה מוגדר הרכב כאובדן להלכה.

הרכב מיועד לשיקום ונמכר לסוחרים, במקרה כזה, חברת הביטוח משלמת למבוטח את מלוא ערך הרכב נכון ליום התאונה.

אפשרות זו מאפשרת את החזרתו לכביש של הרכב הניזוק וכמובן מכירתו בעתיד, לעומת מצב של "אובדן מוחלט" שהרכב לא יתוקן ויפורק ולא יעלה לכבישים.

תופעת אובדן להלכה גורמת לשמאים מטעם חברת הביטוח להימנע מלקבוע רכבים כ- "אובדן מוחלט" ,מאחר ואובדן מוחלט מניב לחברות הביטוח רווח של כ- 10% בלבד מערך הרכב שעובר לפירוק, לעומת מצב אובדן להלכה, המאפשר את "רכישתו   של הרכב מהמבוטח ותיקונו למצב שמיש – אך ללא הקפדה על בטיחות ראויה" , מצב רווחי לחברת הביטוח.

אנו עדים, לתופעה של סחר ברכבים במצב של אובדן להלכה עם השלכות של חוסר בטיחות.

ולעיתים התיקון מתבצע בשימוש בחלפים גנובים , במוסכים לא מורשים ולעיתים מצויים ביהודה שומרון , הרכבים נמכרים לצרכן שלא מודע כלל לתאונה ולליקויי הבטיחות ברכב.

לדעתנו ביטול אובדן ההלכה יפחית את הסיכוי כי השמאים מטעם חברות הביטוח יעריכו את הנזק בשיעור נמוך מכפי המתבקש לאור מצבו האמיתי של הרכב, כך יופחתו התופעות הפסולות.

 

למבוטחים מה זה אומר?

 

אובדן מוחלט? אובדן להלכה? זה גדול על המבוטחים – אירעה תאונה, אתם לחוצים , לא יודעים מה להחליט? עצת הסוכן, עצת מהשמאי, עצת פקידת הביטוח. להלן הסבר …

"אובדן מוחלט" על פי החוק משמעותו כי שעור הנזק הגולמי ברכב הנו 60% ומעלה, והוא אינו ראוי עוד לנסיעה.

רישיונו של רכב מופקד ע"י השמאי למשרד הרישוי ומבוטל. הרכב מועבר לפירוק לחלפים בלבד. וזאת לאחר שחברת הביטוח שילמה בגין ערך הרכב, רכב שנגנב ולא נמצא נחשב כאובדן מוחלט לצורכי הפוליסה, באופן המחייב את המבטח לשפות את המבוטח במלוא ערכו.

"אובדן להלכה", נקבע לרכב שנפגע באופן קשה ועלות תיקונו מגיעה לכדי 50% מערך הרכב ויותר (עד 60%).על פי הפוליסה התקנית ,חברת הביטוח רשאית להכריז על הרכב כאובדן להלכה ולרכוש אותו מהמבוטח, במקום לשפות את המבוטח על תיקונו.

רכב כזה, הנו רכב שנמכר עם רישיונות ברי תוקף, ולאחר שיקומו – יחזור לנוע בכבישי ישראל.

חברת ביטוח תרכוש מהמבוטח את הרכב גם כשערך הנזק פחות מ- 50% במקרים הבאים:

1.חברת הביטוח מגלמת הנזק גם את ערך הפיצוי לירידת הערך , בתוספת לעלות התיקון הישירה

של הרכב תחשיב שגוי .

  1. סוחרי גרוטאות הרכב משפרים את הצעת המחיר לרכישת רכב וחברות הביטוח דואגות

ל"הסכמת" המבוטח,נזקו העיקרי של המבוטח במקרה כזה ,שחברת הביטוח לא מחויבת לשלם

את מלוא ערך הרכב מאחר וה "מכר רצוני" ולא על פי הפוליסה.

מצב זה לא הוגן מאחר והמבוטח מפסיד שיכול היה לקבל עבור רכבו מחיר גבוה יותר

בשוק החופשי.

המלצותי:

בעת תאונה והחלטת השמאי שהרכב במצב  "אובדן להלכה" הוא מצב די מביך למבוטח שלא יודע מה להחליט והפסד גדול בחובו, על כן כדאי להתייעץ גם עם שמאי נוסף או העל מקצוע בענף בטרם קבלת החלטה.

לעיתים כדאי למבוטח לתקן את הרכב ולקבל את הפיצוי בגין ירידת ערך .

 

צור קשר

 


 

    בוחן תאונות דרכים - אלמד תעבורה