X

חשיבות חוות דעת המומחה

חשיבות חוות דעת המומחה

במרבית משפטי התעבורה, ברשימת העדים, יופיע בוחן תנועה משטרתי שהגיע אל זירת התאונה, בדק ממצאים, בדק וצילם את הרכבים, חקר את הזירה ואת המעורבים.

כאשר מגיע בוחן התנועה המשטרתי אל זירת תאונת הדרכים, הוא מקפיא אותה באמצעות סקיצה, בוחן אותה ומבצע תרשים מדויק של זירת ההתרחשות כפי שהיא משתקפת מזווית שונות. בדו"ח הבוחן, מחויב בוחן התנועה להתייחס למספר רב של גורמים אובייקטיביים ובלתי תלויים כגון:

 1. תוואי הדרך – מצב הכביש ואיכותו : בורות , שוליים, עיקולים  וכדומה.
 2. תנאים טופוגרפיים של מקום התאונה כגון עלייה, ירידה, שיפוע.
 3. שדה הראייה כפי שנשקף מנקודת מבטם של המעורבים בתאונה –קיומם של עצמים המפריעים לשדה הראייה כגון עצים, מכוניות חונות, פחי אשפה, מבנים שלטים וכדומה.
 4. בדיקת תנאי מזג האוויר והראות ששררו באזור ובזמן התאונה  – כביש רטוב, ראות, ערפל, גשם, סנוור של שמש נמוכה, רוח צד וכדומה.
 5. המהירות המותרת על פי תוואי הדרך והתמרורים השונים.
 6. חישוב מסלולים ומהירויות, וברכב כבד גם פענוח הטכוגרף.
 7. סימני בלימה וסימני צמיגים והמשמעויות הנובעות מסימנים אלה.
 8. ממצאים שונים שנמצאים על הכביש , הרכבים המעורבים, חפצים, כתמי דם וכדומה.
 9. מצב מכאני של כלי הרכב המעורבים ותקינות מערכות בטיחות כגון: (בלמים, הגה, צמיגים וכדומה).

 

במקרים מסוימים מגבש בוחן התנועה המשטרתי את מסקנותיו עפ"י עדויות  וללא איסוף ממצאי שטח.

חוות דעת מקצועית מטעם ההגנה, שנערכת ע"י מי שהיה הקצין המקצועי האחראי על בוחני התנועה במשטרה, עשויה במקרים רבים להפריך את עדותו של הבוחן המשטרתי או למצוא בה סתירות מהותיות, שבסופו של יום יזוכה הנאשם מכל אשמה, או יוקל בעונשו.

 

מיהו  "בוחן תנועה " אזרחי:

בוחן התנועה האזרחי, הוא מומחה העוסק בחקירה ובשחזור תאונות דרכים, אשר עבר את ההכשרות שהסמיכו אותו לעסוק בתחום זה. ניסיונו הרב בטיפול בתאונות דרכים  והידע הנרחב שצבר, מאפשרים לו להגיש חוות דעת מומחה.

ביכולתו לשחזר את מהלך התרחשות התאונה, ולקבוע את הסיבות לגרימת התאונה עפ"י בדיקות מקצועיות כגון : בדיקת שטח (גם אחרי תקופת מה מהתאונה) ,בדיקת תמונות הנזק מדוחות השמאי,בדיקת הרכב אחרי תיקון התאונה ,חישובי מהירות ,כוחות פיזיקה, זווית מכה עוצמה ועוד….

על הבוחן להכיר ולהתמצא היטב בחוקים, ובתקנות התעבורה, בנהלים ובהנחיות .

 

מהי חוות דעת מומחה:

 

חוות דעת הנערכת ע"י בוחן תנועה פרטי ומוכרת בבית המשפט כחוות דעת מומחה לניתוח ושחזור  תאונות דרכים.

חוות דעת של מומחה, מוגשת לבית המשפט ובוחן התנועה שערך אותה, מגן עליה בעדות מומחה   בבית המשפט.

 

כיצד חוות דעת יכולה לעזור לי :

 

מכיוון שביהמ"ש, מכיר מלבד בבוחן התנועה המשטרתי, מכיר בבוחן האזרחי כעד מומחה, הרי שנותן משקל משמעותי לחוות דעתו המקצועית.

חוות הדעת המקצועית, יכולה לזכות הנאשם בתאונה, או להקל באופן משמעותי בעונשו, ו/או לזכות את התובע בעלות הוצאות התיקון ונזקי רכבו מתאונה בה היה מעורב.

 

מדוע צריך מומחה אזרחי מטעמך:

 

בכל התאונות החמורות (קטלניות/קשות) מוגש דו"ח בוחן בתיק התאונה המשטרתי.

על גבי דו"ח זה, מעלה בוחן התנועה את הממצאים, והפעולות שביצע בזירה, משחזר את התרחשות התאונה וקובע מסקנות. דו"ח הבוחן הוא למעשה חוות הדעת המקצועית של בוחן התנועה והיא היחידה בתיק החקירה. בלא מעט מהמקרים ישנם גורמים נוספים המשפיעים על התאונה ואינם נלקחים בחשבון. ישנם גם מקרים בהם ביצע בוחן התנועה טעויות שיכולות לשנות את המסקנות שקבע. חוות הדעת של המומחה האזרחי מגלה את הליקויים והכשלים בעבודת הבוחן וחושפת תמונת מצב שונה מזו שהציג בוחן התנועה.

צור קשר

 


 

  בוחן תאונות דרכים - אלמד תעבורה